Regulamin organizacyjny podmiotu:

 Beata Pawelec

 Medycyna Estetyczna:

Podstawy prawne funkcjonowania

§1

 1. Niniejszy regulamin został przyjęty dla podmiotu wykonującego działalność gospodarczą pod nazwą: Beata Pawelec, NIP 9552236219, REGON 081098094, zarejestrowanego pod adresem: ul. Miła 7/2, 73-110 Stargard, świadczącego usługi pod adresem: ul. 11 Listopada 38/u5, 73-110 Stargard.
 2. Podstawą prawną regulaminu jest art. 24 w zw. z art. 23 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 3. Dla podmiotu „Beata Pawelec” widnieje księga rejestrowa o nr 000000153299, prowadzona przez OIL w Szczecinie , wykazana w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

 

Postanowienia ogólne

§2

 1. Niniejszy regulamin określa:
  • nazwę podmiotu,
  • cele i zadania,
  • strukturę organizacyjną,
  • rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń;
  • miejsce udzielania świadczeń i usług,
  • organizację i przebieg procesu udzielania świadczeń ,
  • umawianie terminu wizyty
  • koszty udzielanych świadczeń i usług
  • metody płatności
  • odpowiedzialność
  • postanowienia końcowe

 

Cele i zadania

§3

 1. Celem podmiotu „Beata Pawelec ” jest udzielanie kompleksowych i specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny, medycyny estetycznej oraz świadczeń usługowych z zakresu kosmetologii estetycznej.

 

 1. Do szczegółowych zadań należą:
 • udzielanie indywidualnych porad i konsultacji lekarskich
 • udzielanie porad i konsultacji kosmetologicznych,
 • wykonywanie zabiegów iniekcyjnych
 • wykonywanie zabiegów laserowych,
 • wykonywanie zabiegów przy użyciu urządzeń typu HI-TECH
 • zapewnienie wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych,
 • zapewnienie uznanych metod leczniczych,
 • stosowanie sprawnego, wysokiej jakości sprzętu medycznego,
 • realizowanie świadczeń ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i potrzeb pacjentów.

 

Struktura Organizacyjna

§4

 1. W ramach działalności placówki „Beata Pawelec ” zostały wyodrębnione następujące komórki organizacyjne:
  • Gabinety zabiegowe
  • Gabinety konsultacyjne

 

Rodzaj działalności oraz zakres udzielanych świadczeń

§5

 1. „Beata Pawelec ” prowadzi działalność leczniczą w zakresie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych oraz działalność usługową w zakresie medycyny estetycznej i kosmetologii estetycznej .
 2. Zakres udzielanych świadczeń, z zakresu medycyny, medycyny estetycznej oraz kosmetologii estetycznej, jest odpłatny, nie finansowany przez NFZ.

 

Miejsce udzielania świadczeń

§6

 1. Świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny estetycznej oraz usługowe z zakresu kosmetologii estetycznej, udzielane są pod adresem: ul. 11-go Listopada 38/u5, 73-110 Stargard.

 

Organizacja i przebieg procesu udzielania świadczeń

§7

 1. „Beata Pawelec” udziela świadczeń zdrowotnych oraz usług z zakresu medycyny estetycznej i kosmetologii estetycznej wyłącznie pod adresem: ul. 11-go Listopada 38/u5, 73-110 Stargard.
 2. Żaden rodzaj świadczeń i usług, nie jest wykonywany na zasadach wizyt domowych czy wyjazdowych.

 

Umawianie terminu wizyty

§8

 1. Dopuszcza się następujące formy rejestracji wizyt:
  • osobiście lub za pośrednictwem osób upoważnionych
  • telefoniczne pod wskazanym do tego celu numerem telefonu
  • za pośrednictwem firmowych portali społecznościowych : Facebook, Instagram, Versum/Booksy
  • mailowo przy użyciu wskazanego do tego celu adresu mail
  • formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej
 2. Bezpośrednio przed wizytą, pacjent oraz klient, zobowiązani są okazać dokument tożsamości ze zdjęciem, celem weryfikacji danych.
 3. W uzasadnionych przypadkach, „Beata Pawelec” zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za rezerwację terminu wizyty, równej 15% planowanego kosztu zabiegu. Kwota ta nie zostanie zwrócona, jeśli osoba z wyprzedzeniem min. 48 godz nie odwoła terminu wizyty. Środki finansowe zostaną zwrócone jedynie w uzasadnionych przypadkach losowych.
 4. Rezerwowanie terminu wizyt odbywa się jedynie w godzinach 10:00-20:00 od poniedziałku do piątku oraz w soboty w godzinach 10:00- 14:00. Rejestracja nie jest prowadzona w niedziele, w święta oraz dni ustawowo wolne od pracy. „Beata Pawelec” zastrzega sobie prawo do przerwy w rejestracji w przerwie urlopowej.
 5. Rezerwacja terminów wizyt odbywa się zgodnie z kolejnością zgłaszania, przy czym pierwszeństwo wyboru terminu mają osoby zgłaszające się osobiście lub kontaktujące się telefonicznie.

 

Koszty udzielanych świadczeń i usług

§9

 1. Wszystkie świadczenia udzielane w placówce „Beata Pawelec” są odpłatne.
 2. Ceny za udzielane świadczenia zdrowotne i usługi są określone na podstawie cennika znajdującego się w miejscu udzielania świadczeń  oraz na stronie www w zakładce „ cennik”
 3. Ceny mogą ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach:

 

 • Przyznanie indywidualnego rabatu
 • Zakupu usług w pakiecie
 • Zakupu usług w ramach akcji promocyjnych lub konkursowych
 • Korzystania z usług w ramach realizacji VOUCHERA
 1. Rabaty przyznawane są indywidualnie, nie sumują się oraz nie mogą być przeniesione na osoby trzecie.
 2. Konsultacja medyczna/ specjalistyczna płatna jest zgodnie z cennikiem. Jej koszt może zostać odliczony od ceny zabiegu/ usługi, w przypadku, gdy wartość takiej usługi/zabiegu przekracza 300zł.
 3. W przypadku zabiegów chirurgicznych oraz zabiegów wymagających specjalnego, indywidulanego przygotowania narządzi, środków oraz sali zabiegowej, pobierana jest zaliczka w wysokości 25% przewidywanej ceny zabiegu. Zaliczka ulega zwrotowi wyłącznie w przypadku odwołania takiego zabiegu najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed terminem.

Metody płatności

§10

 1. Za usługi oraz świadczenia medyczne, płatności można dokonać w formie gotówkowej oraz bezgotówkowej przy pomocy terminala płatniczego.
 2. Istnieje także możliwość ratalnego systemu płatności za usługi oraz świadczenia za pośrednictwem usługi MediRaty. Szczegółowe informacje dostępne w placówce.
 3. W przypadku nie uiszczenia opłaty za wykonaną usługę, zabieg , świadczenie, sprawa każdorazowo zostanie zgłoszona do właściwych instytucji .

 

Odpowiedzialność

§11

 1. Pacjent oraz klient mają obowiązek aktywnie uczestniczyć w procesie leczenia oraz we wszystkich procedurach zabiegowych czy pielęgnacyjnych, poprzez odpowiednie przygotowanie do zabiegu, udzielenie rzetelnych informacji o stanie zdrowia oraz przestrzeganie zaleceń pozabiegowych.
 2. W przypadku niestosowania się do zaleceń oraz nieprzestrzegania zasad regulaminu, podmiot „Beata Pawelec” zastrzega sobie prawo do odmowy kontynuacji świadczenia usług oraz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne powstałe w ten sposób powikłania lub niezadowalający efekt zabiegów.
 3. „ Beata Pawelec” nie ponosi odpowiedzialności za powstałe powikłania lub niezadowalający efekt zabiegu w przypadkach:
  1. Niezgłaszania się na wizyty kontrolne
  2. Nieprzestrzegania zaleceń pozabiegowych
  3. Zatajania informacji, które mogłyby wpłynąć na stan zdrowia pacjenta bądź efekt zabiegu
  4. Jednoczesnego korzystania z zabiegów medycyny estetycznej w innych placówkach
  5. Samodzielnego wykonywania zabiegów z zakresu medycyny estetycznej.

 

 1. W przypadku powikłań powstałych w wyniku wykonywania zabiegów w innych placówkach medycyny estetycznej, bądź też samodzielnych działań, koszt leczenia takich powikłań wyceniany jest indywidualnie.
 2. „Beata Pawelec” zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć przed- oraz pozabiegowych, które stanowią formę dokumentacji medycznej oraz dowód w kwestiach spornych.
 3. Nie ma możliwości wykonywania zabiegów preparatami bądź też innymi środkami zakupionymi poza gabinetem.
 4. Nie ma możliwości iniekcji leku lub jakiegokolwiek innego środka leczniczego, zaleconego przez inną placówkę lub osobę trzecią.
 5. Placówka „ Beata Pawelec” nie kontynuuje terapii ani leczenia rozpoczętego w innym gabinecie. Każdorazowo plan zabiegów oraz leczenia ustalany jest indywidualnie oraz realizowany wg obowiązujących w placówce norm i zasad.

 

Postanowienia końcowe

§12

 

 1. Zabiegi z zakresu medycyny estetycznej oraz kosmetologii estetycznej świadczone są jedynie w sytuacjach, braku przeciwwskazań do takich zabiegów.
 2. Zabiegi z zakresu medycyny estetycznej oraz kosmetologii estetycznej u osób nieletnich, odbywać się mogą jedynie za pisemną zgodą opiekuna prawnego.
 3. Zabiegi oraz usługi nie będą świadczone osobom, wobec których istnieje podejrzenie, iż mogą pozostawać pod wpływem środków psychoaktywnych, alkoholu lub jakicholowiek substancji, mogących wpływać na zdolność podejmowania świadomych decyzji.
 4. W całym obiekcie „Beata Pawelec” obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz palenia papierosów.
 5. Za szkody wyrządzone celowo w lokalu należącym do podmiotu „Beata Pawelec”, klient /pacjent może zostać pociągnięty do odpowiedzialności finansowej lub zobligowany do ich usunięcia.
 6. W części lokalu wydzielonej jako poczekalnia i recepcja, zamontowany jest monitoring kamer.
 7. Placówka „Beata Pawelec” przestrzega zasad ochrony danych osobowych ( RODO).
 8. Odpowiedzialność za dzieci przebywające w obiekcie, ich działania oraz szkody przez nie wyrządzone, ponoszą rodzice.
 9. W całym obiekcie obowiązuje zakaz przebywania zwierząt.