RODO- Ochrona danych osobowych

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO) informujemy:

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest podmiot „Beata Pawelec” z siedzibą przy ul. 11-go Listopada 38/u5, 73-110 Stargard.

2. Celem zbierania Państwa danych osobowych jest konieczność tworzenia dokumentacji medycznej w przypadku pacjentów korzystających z usług lekarskich oraz dokumentacji zabiegowej w przypadku klientów korzystających z zabiegów z zakresu kosmetologii estetycznej.

3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jednocześnie informujemy, iż postępowanie to musi być zgodne rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie rodzaju, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.


4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w ustawie o dokumentacji medycznej
( rozp. Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzaju, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 poz. 2069) oraz rozp. Ministra Zdrowia z dnia 06.04.2020r. ( Dz.U. z 2020 poz. 666 ) 

6.Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, poza sytuacjami, w których postępowanie takie będzie niezbędne do zapewnienia realizacji świadczeń/ usług ( np. wystawienie recept, zwolnień, zgłoszenie działań niepożądanych produktów).

7.Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

8. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.